yalova evden eve nakliyatalanya excursionsAntalya haberOdhomz ThemeJannah themeHair Transplant Istanbulimplanteskişehir pelet kazanıyalova evden eve nakliyatalanya excursionsAntalya haberOdhomz ThemeJannah themeHair Transplant Istanbulimplanteskişehir pelet kazanı

Benefit of Tourism Sector in Cambodia

Kirirom National Park & Eco Community Tous-vanatravel (9)

វិស័យទេសចរណ៍ ជាវិស័យ សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ មួយដែលសកលលោកបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំដើម្បីធានាអោយមានការអភិវឌ្ឍន៏មួយប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ព្រោះថាវិស័យនេះ បាននាំមកនូវចំណូលជាតិ និង បង្កើតឧ៌កាសការងារយា៉ងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងប្រទេសនិមួយៗ។នៅឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹងចំនួនទេសចរប្រមាណ ១១៨២ លាន នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្ត វិស័យទេសចរណ៍បាននាំមកនូវចំណូលជាតិប្រមាណ ៧ ,៣ ទ្រីលាន(7,3 trillions)ដុល្លារ អាេមរិក ( ស្មើ10% Of Global GDP) បង្កើតការងារ បាន ប្រមាណ២៥០លាន នាក់ ( 1/11 នៃការងារ សរុប)។គេបានចាត់ទុកវិស័យទេសចរណ៍ ជាវិស័យនាំចេញនៅនឹងកន្លែង ពិសេស ការនាំចេញផ្នែកសេវា។៣០% នៃេសវាបានត្រូវនាំចេញដោយវិស័យទេសចរណ៍ ស្មើ៧% នៃការនាំចេញសរុបរបស់ពិភពលោក។វិស័យទេសចរណ៍ជាវិស័យនាំចេញដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី ៣ បន្ទាប់ ពី វិស័យប្រេងឥន្ទនះទី១ វិស័យគីមី ទី២ រីឯវិស័យស្បៀង ទី៤។ក្នង ASEAN វិស័យទេសចរណ៍ បានផ្តល់ឧ៌កាស ការងារប្រមាណ ៤% នៃការងារសរុបក្នង ASEAN ។ក៏ប៉ុន្តែ វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាបានផ្តល់ឧ៌កាសការងារប្រមាណ៦២ មឺុននាក់ ស្មើ១៣% នៃការងារសរុបក្នងប្រទេសរួមចំណែក ប្រមាណ ១៣% នៃ GDP ។ជាការពិត ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍មួយប្រកបដោយគុណភាព និន្តរភាព មានកត្តាគន្លិះយុទ្ឋសាស្ត្រមូលដ្ឋានជាច្រើន ក្នុងនោះកត្តាធនធានមនុស្សពិសេសផ្នែក ជំនាញវុិជ្ជាជីវះទេសចរណ៍ជាកត្តាកំនត់ដ៏ចំបងមួយ។គេមិនអាចនិយាយពីគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍បានទេ នៅពេលដែលគេមិនបានគិតគូរដល់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សពិសេសផ្នែកជំនាញវិជ្ចាជីវះទេសចរណ៍នោះ។ក្នុងយុទ្ឋសាស្ត្រទេសចរណ៍ ASEAN ២០១៦-២០២៥ ផែនការ និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សផ្នែកជំនាញវិជ្ចាជីវះក្នុងវិស័យនេះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងតាមដានអនុវត្តជាប្រចាំ។ASEAN បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង MRA ( Mutual Recognition Arrangement) រវាងសមាជិកទាំង១០ លើកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរួម(ASEAN Common curriculum)ផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវះទេសចរណ៍ (ដែលដំបូងរួមមាន ៣២ មុខជំនាញ មាន ផ្នែកសណ្ឋាគារ ផ្នែកម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជះ ផ្នែកសេវាកម្មធ្វើដំណើរ)ក្នុងគោលដៅបំលាស់ទីការងារក្នុង ASEAN ។រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណកម្មធិការជាតិវាយតម្លៃអ្នកជំនាញទេសចរណ៍(គជវទ)មួយដែលមានក្រសួងទេសចរណ៍ជាប្រធាននិង សម្តេច តេជោ ជាប្រធានកិត្តិយស។ រីឯ ASEAN ក័បានបង្កើត ការិយាល័យមួយប្រចាំការដើម្បីតាមដាន និងសំរួបសំរួលការងារនេះ ដែលមានទីដ្នសក់ការនៅ Indonesia ។មកដល់បច្ចប្បន្ននេះ កម្ពុជាត្រូវបាន ASEAN ទទួលស្គាល់ថា ជាប្រទេសនាំមុខមួយក្នុងការអនុវត្ត MRA តាមរយះការចុះមកពិនិត្យដកពិសោធន៏ជាក់ស្តែងផ្ទាល់នៅតាមសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ចាជីវះជំនាញទេសចរណ៍ដែល គជវទ និងក្រសួងទេសចរណ៍ទទួលស្គាល់។ គិតត្រឺមបច្ចុប្បន្ននេះ ទើបមានសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ចាជីវះទេសចរណ៏ ចំនូន ២ ដែល គជវទនិងក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលស្គាល់រួចហើយថា ជា សាលាដែលបានអនុវត្តន៏តាមកម្មវិធី ASEAN គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺ សាលាសណ្ឋាគារ Paule du Brule នៅសៀមរាប និង សាលា PSE ( ភាពញញឹមនៃកុមារ) នៅភ្នំពេញ (នៅមានសាលាមួយចំនួនទៀតដែល គជវទ កំពុងពិនិត្យ តាមរយះពាក្យស្នើសុំរបស់សាលា)។ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការធនធានមនុស្សផ្នែកជំនាញវិជា្ជជីវះនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងជំរុញការសាងសង់សាលាជាតិជំនាញវិជ្ជាជីវះទេសចរណ៍នេះ(ប្រាក់កម្ចីពីបារាំង) ១ នៅភ្នំពេញ ១ នៅក្រុងព្រះសីហនុ។ព្រមជាមួយនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល មានគោលនយោបាយជាក់លាក់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តជំរុញដល់ការិនិយោគបង្កើតសាលាវិជ្ជាជិវះជំនាញទេសចរណ៍ឯកជនផងដែរ។យើងពិតប្រាកដជាត្រូវការអោយមានសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវះទេសចរណ៍ជាច្រើនទាំងរដ្ឋនិងឯកជន។ព្រោះដើម្បីធានាអោយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាមួយអភិវឌ្ឍទៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងគុណភាព គឺបុគ្គលិក កម្មករ នយោជកទាំងចាស់ ទាំងថ្មី ត្រូវតែបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់មួយហើយដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការងារ។ឆ្នាំ២០១៥យើងមានអ្នកបំរើការជំនាញ្ញជីវទេសចរ ប្រមាណ៦២ មុឺន សំរាប់បំរើេទសចរ ៤,៨ សែននាក់។ដល់ឆ្នាំ ២០២០ យើងត្រូវការអ្នកមានជំនាញវិជ្ចាជីវះែដលមានគុណវឌ្ឍន៍ប្រមាណ ៨០មុឺននាក់ (ពោលគឺឹក្នុងចំនួនទេចរ ៨នាក់ យើងត្រូវការអ្នកបំរើ ១នាក់។ដូចនេះ ក្នុុុង ៤ឆ្នាំទៅមុខ យើងត្រូវបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបន្ថែម ២០មុឺននាក់( ៥មុឹននាក់ ថ្មីបន្ថែម ក្នង១ឆ្នាំ មិនទាន់គិតវគ្គបំប៉នអ្នកចាស់)។តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍ សំរាប់កម្ពុជាយើង ទីផ្សារការងារ ទេសចរណ៍បានស្រូបយកការងារសំរាប់ អ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវះទេសចរណ៍១០០%។លើក លែង តែផ្នែកគ្រប់គ្រងបានផ្តល់ការងារ ត្រឺមប្រមាណ ៣០%។សូមប្អូនៗយុវជនចូលរួមគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យទេសចរណ៍ អោយបានច្រើន តាមរយះការចូលរួមសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវះទេសចរណ៍នេះ។ ការងារជំនាញវិជ្ជាជីវះទេសចរណ៍ពិត ជានឹងផ្តល់នូវជីវភាពមួយសមរម្យផងដែរ Your Skil is Your Life។

Source https://www.facebook.com/cambodiamot/posts/1029066030521542

X
etimesgut escortaydın escortAksaray escortpornokartal escortankara escortizmir escortbodrum escortGaziantep escortonwin girişHacklink satın alaydın escortSakarya escortizmir escortetimesgut escortaydın escortAksaray escortpornokartal escortankara escortizmir escortbodrum escortGaziantep escortonwin girişHacklink satın alaydın escortSakarya escortizmir escort